Ariadna21

14 tekstów – auto­rem jest Ariad­na21.

Ci, którzy kochają, kochają zaw­sze i nig­dy nie opuszczają.
Tak jest z przyjaźnią. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 listopada 2010, 09:31

Widziałam spa­dającą gwiazdę.
Ot­worzyłam us­ta żeby po­wie­dzieć życzenie.
Ale byłam tak szczęśli­wa,że nie wie­działam o co poprosić.
Zam­knęłam us­ta uśmie­chnęłam się do gwiaz­dy i poszłam dalej.
A ona zaświeciła moc­niej, jak­by chciała podzięko­wać, że nie mu­siała spełniać ko­lej­ne­go życzenia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 listopada 2010, 08:55

Mgła to wy­wie­szo­na kur­ty­na przez Boga.
Poz­wała stanąć w miej­scu i nie pat­rzeć na to co będzie lecz na to co jest te­raz, nie pat­rzeć w przyszłość 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 listopada 2010, 19:39

Wiem,że które­goś dnia je­go już nie będzie.
Znik­nie z mo­jego życia jak ulu­biona w dzieciństwie bajka.
Po pros­tu zapomnę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 listopada 2010, 17:09

Je­go trochę niez­darne a prze­cież ce­lowe ges­ty da­wały mi złud­ne poczu­cie bezpieczeństwa. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 listopada 2010, 20:42

- Chy­ba Cię kocham...
- Chy­ba? To tak jak po­wie­działabym, że chy­ba żyję. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 listopada 2010, 08:52

Miłość pot­ra­fi zmienic na lep­sze.
Miłość to nie są słowa lecz ges­ty i uczu­cia.
Miłość to chęć zro­bienia dla dru­giej oso­by wszystkiego.
Miłość jest wte­dy kiedy chcesz prze­bywać z osobą bar­dzo długo.
Miłość to zaak­cepto­wanie wad dru­giej osoby.
Miłość jest zbawieniem.
Oso­ba za­kocha­na jest nieob­liczal­na .
Może zro­bić wszystko.
Jest jak­by w tran­sie al­bo pod wpływem narkotyków.
Szko­da,ze nie pot­ra­fię kochać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 listopada 2010, 10:36

Nie lu­bię gdy na niebie nie ma gwiazd.
Wte­dy nie wiem czy ty też aku­rat patrzysz. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 5 listopada 2010, 14:18

Uwiel­biam ta­kie dni jak te.
je­sien­ne słoneczne dni, w których słońce przedziera się przez ko­rony drzew i od­bi­ja się w kałuży.
Pajęczy­na przycze­piająca się do ludzi idących ulicą.
ja idę ulicą i uśmie­cham się sa­ma do siebie.
Ciesząc się drobnostkami. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 listopada 2010, 18:40

Dlacze­go gdy sie­dzisz na ziemi jest Ci zim­no?
Prze­cież pod ziemią jest piekło. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 listopada 2010, 17:40
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ariadna21

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność